Dne 1.11.2018 vstoupila v platnost dvě nová nařízení, upravující problematiku dočasného pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech (tarifní suspenze způsobilosti k letu). Jedná se o nařízení Rady (EU) 2018/581, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002 a o prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1517, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) 2018/581 o dočasném pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech. Za nevýznamnější změny lze označit to, že Komise vytvořila seznam čísel, položek, podpoložek a kódů kombinované nomenklatury stanovené nařízením (EHS) č. 2658/87, do nichž je zboží způsobilé pro pozastavení cla zařazeno a také vytvořila seznam osvědčení, která se považují za rovnocenná osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – oba tyto seznamy naleznete v nařízení (EU) 2018/1517. Další významná změna s přímým dopadem na celní řízení je zrušení nařízení (ES) č. 1147/2002 a s ním i zrušení povinnosti uvádět text „Dovoz s osvědčením letové způsobilosti“ v kolonce 44 celního prohlášení, i v jeho zkrácené verzi. Integrace do TARIC: Nový certifikát od 1.11.2018 – C119: Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – formulář 1 EASA (dodatek I k příloze I nařízení (EU) č. 748/2012) nebo rovnocenné osvědčení Certifikát A119 lze použít pouze do 31.10.2018 Možnost využití tarifní suspenze způsobilosti k letu je zaintegrováno pouze u čísel HS, položek a podpoložek vyjmenovaných v nařízení (EU) 2018/1517. Upozorňujeme, že je přesně stanoven seznam certifikátů, které lze k uplatnění tarifní suspenze k letu uznat, a to v nařízení (EU) 2018/1517.