Hospodářské subjekty se musí před podáním celního prohlášení nebo před podáním žádosti o rozhodnutí registrovat u celních orgánů. Tuto povinnost stanovuje článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.
Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou.
O přidělení čísla EORI si hospodářský subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá sídlo v žádném členském státě, požádá o registraci v tom členském státě, ve kterém bude poprvé podávat celní prohlášení nebo žádat o rozhodnutí.
V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech

Více zde